A A A
A A
Obec Dolní Lutyně

Úsek sociální, zemědělství, evidence psů a věci hřbitovní

Hana Kalmárová, DiS.
E-mail: kalmarova@dolnilutyne.org
Telefon: 552 301 296
Telefon: 596 544 409

 
Sociální  úsek

Dokumenty ke stažení

Partneři:
Moravskoslezský kraj

 


Základní  poradenství

informace o dávkách  státní sociální podpory        (podle  zákona č. 117/1995 Sb., o státní  sociální podpoře, ve  znění pozdějších předpisů)  o dávkách v systému   pomoci v hmotné nouzi (podle   zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších přepisů), o dávkách a příspěvcích , o podmínkách nároku na příspěvek na péči (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění  pozdějších předpisů).                                       
Speciální poradenství

např. pomoc při sepsání žádosti do domovů pro  seniory, domovů pro osoby se zvláštní  postižením, zprostředkování   pobytových   (osobám se ztrátou bydlení), terénních (pečovatelská služba) a  ambulantních (noclehárny)   služeb sociální péče .

Vyhledávání zdravotně postižených a seniorů, kteří žijí v nepříznivých podmínkách   a nemohou je vlastními silami překonat.

Vyhledávání   dětí  (§6  zákona  č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve  znění pozdějších předpisů)  jejichž rodiče, neplní  rodičovskou zodpovědnost, nebo nevykonávají nebo zneužívají  práva  plynoucí  z rodičovské zodpovědnosti. Děti, které byly svěřeny do výchovy jiné  fyzické  osoby než  rodiče, pokud tato osoby  neplní   povinnosti  plynoucí ze svěření  dítěte do  její výchovy. Dále děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný  život (zanedbání povinné školní docházky, požívání alkoholu, návykových látek, prostituce, páchání trestného činu, páchání přestupku). Děti, které  opakovaně utíkají od  rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu, děti na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví nebo jejich lidskou  důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání  tahového činu. Děti, které jsou ohrožovány násilím mezi  rodiči nebo jinými osobami odpovědnými  za  výchovu dítěte …..

Podává návrhy (např. podnět na soudní dohled, návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům), vypracovává posudky a vyjádření k žádostem o příspěvky, dávky nebo sociální  služby.

Postup při řešení  životní situace:

 • Na základě upozornění  školy, přímého kontaktu s rodiči, kteří se obrátí s žádostí  o pomoc, na základě  přímého kontaktu s občanem  či upozornění  občanů či  institucí  situaci řeší Obecní úřad  Dolní  Lutyně      (kancelář č.dv. 6), nebo  Městský úřad  Bohumín  (podle  trvalého pobytu občana).
 • Každý  je oprávněn  upozornit  orgán sociálně právní ochrany  dětí na porušení povinnosti  nebo  práv, vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti (§ 7 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně  ve  znění pozdějších předpisů)


Podklady a dokumenty, které je třeba doložit k řešení  krizové  situace  dětí a  mládeže   podané žádosti :

 • občanský průkaz  žadatele

Sociální úsek je povinen oznámit odboru sociálnímu a zdravotnímu Městského  úřadu Bohumín veškeré skutečnosti, které se týkají vyjmenovaných skupin dětí.

Evidence   žádostí do domu s pečovatelskou službou a  příprava podkladů  pro jednání Rady obce Dolní  Lutyně pro  přidělení bytu  konkrétnímu  zájemci.


Občan, který dosáhl věku   rozhodného pro přiznání  starobního důchodu, nebo  je   příjemcem  invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně.,   může telefonicky požádat o zaslání  žádosti  do  domu s pečovatelskou  službou nebo si je osobně vyzvedne v kanceláři  č.dv. 6, nebo si ji stáhne na výše uvedené  elektronické adrese.
 

Postup při vyřizování žádostí do domu s pečovatelskou  službou:
Vyplněný tiskopis žádosti do domu s pečovatelskou službou  doručí zpět osobně,  nebo zašle poštou nebo je možno tímto pověřit jinou osobu.
Pracovnice  sociálního úseku  zkontroluje    údaje    podle   průkazu  totožnosti (občanský průkaz nebo povolení pobytu) a poučí žadatele o dalším postupu. K žádosti se  vyjadřuje  ošetřující  lékař občana. Splňuje – li  žadatel  podmínky     stanovené  v zásadách rady obce  Dolní  Lutyně pro přijímání  občanů do  domu s pečovatelskou službou, komise  sociální a  sboru  pro občanské  záležitosti (SPOZ) jeho žádost zařadí do pořadníku  žadatelů o umístění v domě s pečovatelskou službou. V případě  zájmu občana  o umístění, musí sociálnímu úseku  doložit tiskopis  „urgence  žádosti v domě  s pečovatelskou službou“. O přidělení bytu rozhodne Rada obce  Dolní  Lutyně  usnesením na základě doporučení komise.


Evidence  žádosti  o zavedení  pečovatelské  služby – občan, který dosáhl věku pro přiznání starobního důchodu, zdravotně postižený  občan nebo rodina  s dětmi (bližší vymezení cílových skupin  naleznete v oddílu pečovatelská služba  a  dům s pečovatelskou službou)  se obrátí  osobně, nebo telefonicky na  Obecní  úřad  Dolní  Lutyně ( kancelář  č.dv. 6).

Postup při vyřizování žádostí o zavedení pečovatelské služby :

Vyplněná  žádost občana s trvalým pobytem  v obci  Dolní  Lutyně   se doručí  pracovnici sociálního úseku (kancelář č. dv. 6). Pracovnice navštíví občana v jeho přirozeném prostředí a  seznámí ho s organizačními  záležitostmi:
Pečovatelská služba se zahajuje na  základě smlouvy, kterou uzavírá s uživatelem služby starosta  obce. Uživatel  obdrží  ceník pečovatelské  služby a  vnitřní  pravidla  pečovatelské  služby. Obec  Dolní  Lutyně  pronajímá  uživateli  termoobaly, ve kterých se  dováží  oběd. Občan na  základě  nájemní smlouvy  platí  za  pronájem  termoobalu 2 Kč denně, u dvojice jsou to 4 Kč  denně.
Občan sám  rozhoduje  o úkonech pečovatelské  služby, pracovnice sociálního úseku  mu pomáhá s výběrem  úkonů.
Obědy  rozvážíme  z restaurace U Bystroňů  Dolní  Lutyně za cenu  89 Kč v pracovní dny. Pečovatelská služba  si  účtuje  12 Kč za  dovoz  1 obědu denně. Restaurace zajišťuje  sama dovoz obědů  i o víkendech.


Podklady a dokumenty, které je třeba doložit k zavedení  pečovatelské služby:

 • občanský průkaz  žadatele;
 • potvrzení, že jde o :účastníka  odboje  nebo o osobu, která se  účastní  rehabilitace podle zákona č. 119/1990  Sb., o soudní rehabilitaci, ve  znění  zákona  č. 119/1990 Sb., o soudní   rehabilitaci, ve  znění   zákona č. 47/1991  Sb., nebo   u  nichž  bylo odsuzující  soudní   rozhodnutí  pro trestné činy uvedené  v  § 2  zákona  č. 119/1990 Sb., ve  znění  zákona č. 47/1991  Sb., zrušeno přede dnem jeho účinností, anebo byly účastny  rehabilitace  podle  § 22 písm. b) zákona  č. 82/1968  Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže  neoprávněný  výkon  vazby  nebo trestu odnětí  svobody činil  alespoň 12 měsíců; osobu, která byla zařazena v táboře nucených  prací  nebo v  pracovním útvaru, jestliže  rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1  zákona  č. 87/1991  Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo  ve  vojenském táboře nucených  prací, jestliže  rozkaz  o jeho zařazení  do tohoto  tábora  byl zrušen podle  § 18/odst. 1 zákona  č. 87/1991  Sb., ve  znění  zákona  č. 267/1992  Sb., a  zákona  č. 78/1998/  Sb., anebo v centralizačním  klášteře s režimem  obdobných  táborů  nucených prací, pokud  celková  doba  pobytu v těchto  zařízeních   činila  12  měsíců; pozůstalého manžela (manželku) po osobách uvedených  v předchozích  odstavcích starších  70 let.

 


Ustanovení zvláštního  příjemce sociálních a  důchodových  dávek
Není – li poživatel důchodu nebo sociálních dávek, který má v obci trvalý pobyt, schopen přebírat  důchod (zdravotní důvody), obrátí se na  sociální úsek    (kancelář č.dv. 6) sám, nebo požádá  rodinného   příslušníka  či jinou  osobu,  aby vyřídila  zvláštního příjemce.


Postup při vyřizování zvláštního příjemce  důchodu  (§10 zákona č.582/1991 Sb.,   o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění  pozdějších předpisů a ust. § 11 odst. 1 písm. d zákona  č. 500/2004  Sb., o správním řízení,  ve znění  zákona č. 413/2005 Sb.,(dále jen „ správní  řád“):

Obecní úřad ustanovuje zvláštního příjemce dávek s jeho souhlasem v případě, že příjemce důchodu nebo sociální  dávky nebo jeho zákonný zástupce nemůže výplatu přijímat (to neplatí, pokud oprávněný nebo jeho zákonný zástupce, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce). Podklady a dokumenty, které je třeba doložit k podané žádosti :

 • Občanský průkaz  žadatele,
 • Občanský průkaz příjemce  sociální nebo  důchodové  dávky;
 • Potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu oprávněného.
 • Žádost je vyřízena bezodkladně, případně do 30 dnů od podání žádosti.
 • Správní poplatky nejsou předepsány.

Výkon sociálně právní ochrany v plném rozsahu vykonává pro Dolní Lutyni  a  část Věřňovice  Městský úřad  Bohumín .
 

Evidence psů

Vede  evidenci psů a  vybírá poplatek ze psů  podle  Obecně  závazné vyhlášky  č. 3/2011, o místních  poplatcích, v platném  znění

Místní poplatky ze psů
 

Poplatek ze psů – pokyny k platbě
Poplatek je splatný nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku a jeho výše je stanovena vyhláškou č. 2/2019 o místním poplatku ze psů. Poplatek můžete uhradit v hotovosti na Obecním úřadě v Dolní Lutyni – kancelář č. 6, platební kartou na OÚ nebo bankovním převodem na účet č. 2920791/0100, vedený u Komerční banky, a.s. variabilní symbol Vám bude sdělen pracovníci zemědělského úseku telefonicky na č. 552 301 296 nebo emailem kalmarova@dolnilutyne.org.

Postup při přihlášení  k poplatků ze psů:

Poplatník (držitel psa) je povinen učinit tak ve lhůtě do  15 dnů od držení  psa. Držitel psa (osoba, která má psa v držbě a chová se jako by  jí pes  náležel) s trvalým pobytem v Dolní  Lutyni anebo se  sídlem  právnické osoby  v obci   se osobně  dostaví  do  kanceláře   č. dv. 6. Vyplní  předepsaný  tiskopis a  podepíše  jej. Má – li pes  3 měsíce, již od tohoto měsíce se platí poplatek ze psů. Pokud se    držitel  přestěhoval  do  Dolní  Lutyně z jiné obce, platí  poplatek až následující měsíc. Pokud  držitel psa  drží psa  kratší dobu než   jeden rok, platí poplatek v poměrné  výši (tj. dvanáctinu poplatku  za každý měsíc).

 • Sazba poplatku za jednoho psa:  120,-Kč
 • Sazba  poplatku  za  druhého a  každého dalšího psa :400,-Kč
 • Sazba  poplatku  za  druhého a  každého dalšího psa , jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu: 300,- Kč
 • 3 psi 920,-Kč,
 • 4 psi  1.320,-Kč,
 • 5 psů 1.720,-Kč

Osvobození od poplatku  ze psů:


Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá,   bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Od poplatku se dále osvobozují:

 • držitel je zaměstnancem Policie ČR nebo orgánů Celní správy a používá psa ke služebním účelům,
 • držitel je členem lesní, myslivecké či rybářské stráže,
 • držitel, jehož pes má služební výcvik a složenou výkonnostní zkoušku pro záchranářské práce,
 • držitel, kterému byla úředně přidělena adresa sídla ohlašovny Obecního úřadu Dolní Lutyně,

Poplatek je splatný do 31. května  příslušného  kalendářního roku

Postup  při odhlášení  z poplatku  ze psů:

Držitel  psa je povinen nahlásit  Obecnímu úřadu (kancelář č. d.v 6), každou skutečnost , která   má vliv na  výši poplatku nebo  na  osvobození  do 15  dnů ode jejího vzniku. Např. držiteli osoby  byl přiznán průkaz ZTP/P, pes  byl usmrcen nebo  zahynul, držitel psa  se  přestěhoval a  změnil  trvalé bydliště.

Hlášení  se podává    do  tiskopisu:

Podklady a dokumenty, které je třeba doložit k poplatku ze psů :

 • občanský průkaz  žadatele,
 • očkovací průkaz psa,
 • doklad o osvobození: průkaz mimořádných výhod  ZTP/P, rozhodnutí o přiznání  příspěvku na péči vydané Městským úřadem Bohumín (eventuelně jiným městským úřadem).
 • Platební výměr od veterináře (při odhlášení psa).


Organizace  plošného očkování  psů  proti vzteklině

Chovatele  psů jsou  povinni  očkovat  psy  proti vzteklině (§ 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární  péči   a o změně  některých souvisejících   zákonů ( veterinární  zákon).
Zemědělský  úsek organizuje  plošné očkování  psů proti  vzteklině.

Organizace  odchytu  volně  pobíhajících psů  v obci. Telefonicky kontaktujte městskou polici Bohumín.

Nálezce  zvířete si psa nemůže ponechat, je  povinen jej odevzdat (stačí  telefonické hlášení) Obecnímu úřadu  v Dolní  Lutyni (kancelář  č. d.v 6). Obecní  úřad na  základě dostupné  evidence, kterou vede (evidence  tetovaných a čipovaných psů, podle  známek a  podle  rasy psa), zkontaktuje  držitele  psa nebo psa  odevzdá  do útulku.

Řešení podnětů občanů, které se  týkají porušení povinnosti  držitelů  psů. Podává podnět Městskému úřadu Bohumín na projednání  přestupku na úseku  ochrany  zvířat podle  § 28  a  správní delikty podle  §  27 zákona  č. 246/1992  Sb., na ochranu zvířat  proti  týrání, ve  znění pozdějších předpisů. Obec Dolní  Lutyně nemá obecně  závaznou vyhlášku, která by upravovala pohyb  psů na veřejném prostranství a  vymezila  prostory  pro  volné  pobíhání  psů. Upozorňuje držitele  psů na  porušení  povinnosti a  možnost  odchytu  volně pobíhajícího psa  odchytovou službou na  náklady  držitele  do útulku. Vyzývá je k osobní návštěvě  na  Obecním   úřadě   v Dolní  Lutyni (kancelář č. d.v 6), kde je seznamuje s právy a povinnostmi  chovatele  psů (např. očkování psů proti vzteklině, zabezpečení psa  proti  úniku,  nekrmení a  nenapájení  psa).

Postup  při porušení povinností chovatele  psa:

Osobně ( kancelář č. dv. 6) nebo telefonicky informovat zemědělský  úsek o porušení povinnosti  chovatele  psa.
Zemědělský  úsek  provede  šetření  v terénu a  upozorní  držitele psa na možnost odvozu psa do  útulku.
U závažných porušení (např.  zanedbání očkování psa proti vzteklině,  týrání psa) telefonicky  informuje Městský  úřad Bohumín, odbor  životního  prostředí.

Zemědělský   úsek

Dokumenty ke stažení


Zabezpečuje podklady, údaje a  šetření  potřebná  k výkonu státní  správy na  úseku myslivosti a  včelařství.

Obecní úřad  Dolní  Lutyně eviduje  stanoviště včelstev  v Dolní Lutyni  a  ve  Věřňovicích    podle  § 51   odst. 3  zákona  č. 326/2004  Sb.,     o rostlinolékařské  péči, ve  znění pozdějších předpisů a  § 6  odst. 1-3 a §6a  vyhlášky  č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů    a dalších  necílových  organizmů při použití  přípravků na ochranu rostlin.

Podklady a dokumenty, které je třeba k evidenci stanoviště včelstev:

V písemnosti adresované  Obecnímu  úřadu oznámí   včelař jméno, popčípadě jména a příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo IČ, jde-li o fyzickou osobu nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, identifikaci umístění stanoviště včelstev, pozemek označený parcelním číslem, obcí, katastrálním územím, přiložený jednoduchý situační nártek s označením stanoviště a v případě přechodných stanovišť předpokládanou dobu uméstění. a  písemnost doručí   do konce  února  příslušného kalendářního roku.
U  nového  umístění včelstev včelař  nahlásí písemně nejpozději  do 5  dnů před  umístěním včelstva nové  stanoviště  včelstev    a připojí  ke hlášení jednoduchý  situační snímek. Pokud včelín umístí  do nezastavěné  části  obce, musí zároveň  připojit ke hlášení  jednoduchý  situační snímek  a  v terénu  umístit  žlutý  rovnoramenný  trojúhelník  o délce 1 m v horizontální poloze.


 

Udělení souhlasu   s pořádáním veřejného vystoupení nebo svodu  zvířat( § 8  zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat  proti týrání, ve  znění pozdějších předpisů) Při pořádání výstav,  přehlídek  zvířat, výkonnostních  zkouškách    a     chovatelských soutěžích  na  území  obce, je třeba požádat  o povolení  svodu  zvířat. Obecní  úřad  vydává rozhodnutí o povolení   svodu zvířat.

Postup  při povolení svodu  zvířat:Odpovědná  osoba za  konání akce  se  dostaví  osobně na Obecní úřad  Dolní  Lutyně (kancelář č. d.v. 6)  nebo  zašle podklady  poštou na  adresu: Obecní úřad  Dolní  Lutyně, Třanovského 10, 735 53  Dolní  Lutyně.

Podklady a dokumenty, které je třeba doložit při povolení svodu zvířat:

Schválené veterinární podmínky Okresní veterinární správou Karviná.

Obecní úřad nemá předepsaný tiskopis. V žádosti  se  uvede místo, datum zahájení svodu  zvířat, pořadatel akce, počet zvířat a zda jsou zvířata  přepravována, kdo bude  vykonávat veterinární  dozor.

Žádost je vyřízena bezodkladně, případně do 30 dnů od podání žádosti. Správní poplatky nejsou předepsány.
 


Zjednání nápravy s vlastníky  neobdělaných pozemků
Řeší stížnosti občanů na  neudržované  okolní  pozemky. Podle  zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve  znění  pozdějších předpisů, vlastníci   nebo nájemci  pozemků musí hospodařit na své pozemku tak, aby neznečisťovali  půdu a  potravní řetězec a  zdroje pitné vody škodlivými látkami  ohrožujícími zdraví nebo život  lidí a  existenci živých organismů, nepoškozovali  okolní pozemky a  příznivé  biologické, fyzikální a chemické  vlastnosti půdy a  chránili  obdělávané pozemky  podle  schválených projektů  pozemkových úprav. Za  závadu  můžeme považovat   neobdělávání a  zarůstání  pozemků plevelem. Problematika  údržby pozemků je řešena  zákonem č.  326/2004  Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění  pozdějších předpisů.

Postup při porušení  povinností stanovených zákonem na  ochranu zemědělského půdního fondu:

Občan, kterému  vznikla  škody v důsledku  přemnožení  škodlivých organismů,  se osobně dostaví na zemědělský úsek (kancelář č.dv. 6) Zemědělský úsek provede  šetření   v terénu a  identifikuje vlastníka  pozemku, kterému uloží povinnost posekat a  vyhrabat pozemek  ve  stanovené  lhůtě.
Pokud  není  splněná povinnost, podává podnět Městskému  úřadu Bohumín, který   požádá o posouzení Státní rostlinolékařskou správu (SRS). SRS  stanoví, jaký druh plevele se vyskytuje na  pozemku a  způsoby  jeho rozšiřování. Pokud  dojde k poškození  životního prostředí nebo  ohrožení zdraví  lidí nebo  zvířat je příslušným orgánem Městský úřad  Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, Krajská hygienická stanice  Karviná a Krajská veterinární správa  pro  Moravskoslezský kraj Ostrava – Vítkovice.
Pokutu  za nesplnění   povinností   podle  § 3   odst.  1 písm. a) zákona  č. 326/2004  Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění  pozdějších předpisů může  uložit Městský úřad  Bohumín. Dle § 79b odst 1 písm. a  tohoto zákona lze  uložit  fyzickým osobám pokutu do výše  30.000,-Kč, právnickým  osobám až do výše 500.000,-Kč.

Věci hřbitovní

 

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under Čtení textu nahlas - plugin

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.