A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

Kanalizace Dolní Lutyně

Vážení občané,
v souvislosti se zpracováním projektových dokumentací soukromých částí kanalizačních přípojek dochází často k nedorozumění ohledně zaplacení správního poplatku 500 Kč.

Správní poplatek 500 Kč není cena projektové dokumentace, ale poplatek za povolení stavby přípojky. Je vybírán ze zákona (Zákon č. 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích) a platí jej stavebník.

Bez uhrazení správního poplatku nebude žádost o povolení kanalizační přípojky podána na stavební úřad. V případě delšího prodlení se zaplacením poplatku propadnou stanoviska dotčených účastníků řízení a správců sítí, mohou se změnit i majitelé sousedních pozemků. Projektová dokumentace se tímto stane neaktuální.

Obec aktualizace projektových dokumentací hradit již nebude. Další výdaje s tím spojené budou již jen na vás.
Proto vás žádáme, abyste uhradili správní poplatek co nejdříve po výzvě obce. Budeme vás vyzývat podle kontaktů, které jste pro zpracování dokumentace uvedli, e-mailem, SMSkou nebo telefonicky.

U stavby odkanalizování obce Dolní Lutyně etapa 1A uplatnila obec stejný přístup, jako tomu bylo před sedmi lety v části Věřňovice. Zajistila projekční firmu a hradí náklady spojené s vypracováním dokumentace pro uzemní souhlas k povolení soukromé části přípojky na kanalizaci, které činí 10 164 Kč. Věříme, že to je to pro vás výrazné ulehčení pro realizaci přípojky.

Vyhotovení projektové dokumentace k soukromé části kanalizační přípojky (od domu ke kanalizaci) není pro vás povinné a můžete si vše vyřídit sami. Ti z vás, kteří projektantům součinnost neposkytli, byli dále ze zpracování projektových dokumentací vyřazeni.

Kontaktní osobou v záležitosti kanalizačních přípojek je :
Ing. Marián Franko
E-mail: franko@dolnilutyne.org
Telefon: 552 301 293, 734 788 733
po, st: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Mimo úřední dny po předchozí telefonické domluvě.

V Dolní Lutyni dne 26.10.2022

_____________________________________________________________________

Kanalizace Dolní Lutyně etapa 1.A - Informace  k průběhu výstavby kanalizace.

Vážení občané,
před stavbou kanalizace  bude zhotovitel postupovat následovně. Občané dotčené ulice obdrží do schránky informaci o zahájení stavby, bude odfrézován povrch komunikace, který bude na místě částečně po zhutnění ponechán. Zhotovitel vyznačí průběh kanalizační stoky, místa hlavních kanalizačních šachet číslem a označí rovněž místa, kde bude umístěna revizní šachta pro přípojku k nemovitosti. Následovat bude samotná stavba kanalizace.
V místě přípojky (odbočné místo) bude na hlavní stoce umístěna pouze malá odbočka tzv. „T-kus“, která se zaslepí, nová stoka zasype a povrch zhutní. Až po zkouškách těsnosti nové kanalizace budou realizována odbočná místa v celé délce. Na připravenou odbočku se napojí kanalizační trubka ukončená revizní šachtou o průměru 40 cm. Revizní šachty budou umístěny mimo komunikaci, na veřejném prostranství, před plotem.  (záleží na projektu konkrétní přípojky domu).
Finální asfaltový povrch bude položen až po dokončení stavby celé kanalizace v obci.


Před zahájením stavby budete v sedmidenním předstihu informováni zhotovitelem o dopravním omezení v ulicích.  Pokud bude v rámci stavby úplná uzavírka komunikace u Vaší nemovitosti, je nutné ji respektovat a vozidla přeparkovat na veřejná parkoviště. Rovněž přepravní společnosti (Česká pošta, PPL, DPD…) nebudou schopny doručit objemnější zásilky. Složky integrovaného záchranného systému jsou o všech uzavírkách předem informovány.


V případě dotazů kontaktujte prosím osoby pověřené vedením stavby:

MARTIN BALHAR

+420 724 886 463

PAVOL KAMINSKY

+420 608 304 107

V Dolní Lutyni dne 31.8.2022

_____________________________________________________________________

 

Kanalizace Dolní Lutyně etapa 1.A – odbočná místa (přípojky)

Vážení občané,
v rámci povolení stavby kanalizace 1.A a současně probíhajících povolení přípojek jste odsouhlasili místo napojení na kanalizaci. Informace o změnách, které jste si dodatečně dohodli s projekční firmou, předáváme průběžně zhotoviteli. Protože změna odbočného místa po stavbě již nebude možná (případně jen na náklady žadatele), bude zhotovitel před zahájením výkopových prací označovat místa napojení u nemovitostí. Pokud shledáte nesrovnalosti, obraťte se přímo na obecní úřad.


Marián Franko
kancelář č. 2
tel.: 552 301 293
franko@dolnilutyne.org

V Dolní Lutyni dne 18.5.2022

_____________________________________________________________________

 

Vážení občané,

dne 10.3.2022 bylo předáno staveniště stavby „Odkanalizování obce etapa I. A“. V rámci této stavby bude vybudována nová oddílná splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v centru obce. Stavbu bude provádět společnost YUCON CZ, s.r.o. a společnost PORR a.s.  Společnosti pro tuto stavbu  vytvořily společnost „VHS CZ- PORR“, pod kterou také mohou v rámci realizace vystupovat. Termín dokončení díla je stanoven na 650 kalendářních dnů od předání staveniště. Předpokládáme dokončení stavby do konce roku 2023.

V příloze dáváme k dispozici situaci stavby.  Tato situace obsahuje všechny etapy, některé jsou nyní i ve fázi projektování. Etapa, která je nyní realizována, se týká pouze kanalizací, které jsou v legendě označeny takto:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE - ČÁST I.A
VÝTLAČNÁ KANALIZACE - ČÁST I.A
SOUVISEJÍCÍ STAVBA ODKANALIZOVÁNÍ OBCE DOLNÍ LUTYNĚ - PRODLOUŽENÍ STOKY A-5, DOPLNĚNÍ STOK A-5-1 A A-10

Nyní bude zhotovitel provádět nutné kácení dřevin a zahájí práce na demolici části stávající čistírny odpadních vod. O zahájení výkopových prací v ulicích budete v předstihu informováni.

 

V Dolní Lutyni dne 11.3.2022

Příloha: Situace stavby 1A a souvisejících staveb 

_____________________________________________________________________

Vážení občané,
v rámci realizace veřejných kanalizací za účelem řádného odkanalizování obce a likvidace odpadních vod dle platné legislativy připravujeme zajištění projektových dokumentací a vyřízení povolení na stavby splaškových kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí na vysazené veřejné části kanalizačních přípojek v rámci stavby veřejné kanalizace - Gravitační kanalizace – Část I.A, související stavbu splaškové kanalizace na ulici Komenského a k Výšině a Prodloužení stoky A-5, Doplnění stok A-5-1 a A-10


Projekční práce a inženýrskou činnost bude provádět společnost HydroIdea s.r.o. jejíž zástupci Vás budou kontaktovat za účelem projednání stávajícího stavu odkanalizování Vaší nemovitosti a návrhu trasy Vaší kanalizační přípojky na veřejnou část přípojky a podkladů nutných pro vydání povolení stavby (územního souhlasu).
Pro povolení stavby kanalizační přípojky je nutno vyřídit územní souhlas. Územní souhlas bude vydán na základě zpracované projektové dokumentace, která bude projednána s dotčenými vlastníky technické infrastruktury, dotčenými orgány státní správy a s vlastníky dotčených a sousedních pozemků.

Prosíme Vás o spolupráci při návrhu trasy Vaší přípojky a zajištění potřebných podkladů pro vydání povolení stavby.

V Dolní Lutyni dne 16.8.2021

Příloha: Situace stavby 1A a souvisejících staveb 

_____________________________________________________________________

Vážení občané,
níže uvádíme aktuální informace k jednotlivým etapám odkanalizování obce Dolní Lutyně:


Etapa I.a) „Centrum“
V prosinci 2019 bylo vydáno uzemní rozhodnutí, následně obec požádala o dotaci, kterou získala v červenci 2020.  V červnu 2020 byla podána žádost o stavební povolení, které stále probíhá na vodoprávním úřadě Bohumín. Obec připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaný termín zahájení stavby je druhá polovina roku 2021.
 

Etapa I.b) „Zbytky“
Probíhá příprava podkladů pro zahájení územního řízení. Obec doposud nezískala potřebné souhlasy od majitelů stavbou dotčených pozemků.
 

Etapa II.a) „Nerad“
Probíhá příprava podkladů pro zahájení územního řízení. Obec doposud nezískala potřebné souhlasy od majitelů stavbou dotčených pozemků.
 

Etapa II.b) „Stoky Nerad“
Probíhá příprava podkladů pro zahájení územního řízení. Obec doposud nezískala potřebné souhlasy od majitelů stavbou dotčených pozemků.

Přesnější lokalizaci konkrétní etapy naleznete v situaci stavby.


V Dolní Lutyni dne 22.3.2021

Příloha: Celková situace stavby
 

_____________________________________________________________________

Vážení občané,
níže dáváme k dispozici aktualizovanou situaci projektované kanalizace. Významné změny oproti předchozí situaci jsou:
-    zrušení stoky A-5-1 u etapy I.A
-    protáhnutí stoky A.a v rámci etapy I.B přes ulici Ďáblova kolonie
-    zrušení stoky G-7-1 z ulice Do polí v etapě II.B.


V situaci je také zakreslena kanalizace  k ZŠ A. Jiráska v centru obce.

 

V Dolní Lutyni dne 14.11.2019

Příloha: Celková situace stavby
 

_____________________________________________________________________

 

Vážení občané,
6.11.2019 bylo zahájeno územní řízení pro stavbu Odkanalizování obce Dolní Lutyně – část I.A. Jedná se o etapu zahrnující kanalizaci v centru obce vč. nové čistírny odpadních vod. Dotčené ulice jsou: U Koupaliště, U Jiřinky, Pod Kostelem, Koperníkova, U Kina, K Výšině, Na Farském, Komenského, Třanovského.


Zahájení územního řízení je první stupeň v povolování stavby, následovat bude stavební povolení na vodoprávním úřadě v Bohumíně. Současně bude připravována dokumentace pro provedení (realizaci) stavby, která bude podkladem pro výběr zhotovitele. Výběr zhotovitele takto velké zakázky by mohl probíhat v druhé polovině roku 2020. Předpokládáme tedy zahájení stavby v roce 2021. Výběru zhotovitele ale předchází žádost o dotaci na tento projekt, kterou budeme předkládat v lednu roku 2020 a čekat na její schválení.


Jak bude stavba probíhat, které její části budou realizovány ze začátku a které později, v jakém rozsahu budou rozkopány ulice, bude záležet na samotném zhotoviteli, který vypracuje závazný harmonogram pro realizaci. Až v tomto okamžiku budeme schopni vám sdělit přibližné termíny realizace stavby u vašich domů a dočasná omezení, které stavba přinese.


Souběžně s touto první etapou projektujeme další etapy (směr Nerad a Zbytky), kde v současné době řešíme majetkoprávní přípravu k povolení. Záleží především na dobré vůli a ochotě vlastníků dotčených pozemků. Teprve potom můžeme pokračovat dál v projektování a povolování těchto etap. O všem budeme občany včas informovat.


Děkujeme všem za součinnost při povolování této náročné stavby.

V Dolní Lutyni dne 8.11.2019

 
 

_____________________________________________________________________


 

Vážení občané,
Obec má uzavřenou majetkoprávní přípravu etapy I.A, a nyní se připravuje dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby etapy I.A.
U etap I.B, a II.A nemáme dořešeny majetkoprávní vztahy. Koncem července a začátkem srpna byli obesláni vlastníci pozemků dotčených kanalizací v rámci etapy II.B.


Upozorňujeme, že od 1.8.2019 došlo ke změně kontaktních osob pro případné dotazy a předání souhlasů.
Kontakty na pracovníky:

Ing. Beata Sokanská
E-mail: sokanska@dolnilutyne.org
Telefon: 552 301 299
Bohdana Oškerová
E-mail: oskerova@dolnilutyne.org
Telefon: 552 301 291

PO, ST: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Mimo úřední dny po předchozí telefonické domluvě.

V případě nepřítomnosti zastupuje:
Ing. Marián Franko
E-mail: franko@dolnilutyne.org
Telefon: 552 301 293

V Dolní Lutyni dne 1.8.2019

Příloha: Celková situace stavby
 

_____________________________________________________________________

Vážení občané,
v současné době probíhá územní řízení pro povolení I.A etapy odkanalizování obce Dolní Lutyně.  Za součinnost v rámci přípravy podkladů Vám děkujeme.
Současně jsou v přípravě další 2 etapy. V rámci etapy I.B nám chybí několik souhlasů vlastníků dotčených pozemků. V nejbližších dnech, budou hromadně obesláni vlastníci pozemků dotčených kanalizací v rámci etapy II.A.
 

Kontakty na pracovníky:
Ing. Kajetán Raut
E-mail: raut@dolnilutyne.org
Telefon: 730 521 442
út: 08.00-12.00, 13.00-15.00 hod.
st. 08.00-12.00, 13.00-17.00 hod

Ing. Marián Franko
E-mail: franko@dolnilutyne.org
Telefon: 552 301 293
po, st: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Mimo úřední dny po předchozí telefonické domluvě.

V Dolní Lutyni dne 29.5.2019

Příloha: Celková situace stavby

_____________________________________________________________________

Vážení občané,

na začátku roku 2018 obec zahájila jednání s občany ohledně připravovaného projektu odkanalizovaní obce. Všem dotčeným účastníkům řízení byly postupně rozesílány situace projektu s umístěním kanalizační stoky, trvalým záborem a dočasným záborem s žádostí o udělení souhlasu pro stavební řízení.  Dle vašich požadavků musel být projekt následně úpraven. Některé kanalizační stoky byly zrušeny, u některých byla hledána alternativa pro změnu vedení. Rozsah změn vyvolal potřebu stanovení nového plánu pro řešení odkanalizování území obce.


Obec se rozhodla rozdělit projekt na etapy tak, aby bylo možno samostatně povolit a realizovat dílčí celky.
Projekt byl rozdělen na 4 etapy takto:


Etapa I.a) - kanalizace v centru obce vč. nové čistírny odpadních vod. Dotčené ulice jsou: U Koupaliště, U Jiřinky, Pod Kostelem, Koperníkova, U Kina, K Výšině, Na Farském, Komenského, Třanovského.


Etapa I.b) Od místní části Zbytky k centru obce. Dotčené ulice jsou: Rychvaldská, K Vodojemu, Polní,


Etapa II.a) Místní část Nerad, kde bude umístěna na konci ulice U Závor větší přečerpávací stanice. Dotčené ulice jsou: U Závor, Pod Borkem, Zahradní, Neradská, K Lesu, Stará cesta, Bezručova, Červená cesta, U Školy, U Stanoviště, Ke Statku, Na Vrchách.


Etapa II.b) Zbylé stoky v místní části Nerad napojované na etapu II.a. Dotčené ulice jsou: Panelová, K Vodárně, Do Polí, K Pískovně, K Vrchům, Na Vrchách U Kříže, Úzká, U Školy

Výčet ulic neznamená odkanalizování v celé jejich délce. Situaci odkanalizovaní dle etap naleznete v příloze. Podrobnější informace ke konkrétní situaci k Vašemu domu Vám sdělíme telefonicky, e-mailem nebo osobně. Během následujících měsíců budeme vlastníky dotčených nemovitostí kontaktovat písemně, případně osobně.

Kontakty na pracovníky:
Ing. Kajetán Raut
E-mail: raut@dolnilutyne.org
Telefon: 730 521 442
út: 08.00-12.00, 13.00-15.00 hod.
st. 08.00-12.00, 13.00-17.00 hod

Ing. Marián Franko
E-mail: franko@dolnilutyne.org
Telefon: 552 301 293
po, st: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Mimo úřední dny po předchozí telefonické domluvě.

V Dolní Lutyni dne 14.12.2018

Příloha: Celková situace stavby

_____________________________________________________________________


Vážení občané,

v případě nepřítomnosti pana Rauta  je kontaktní osobou ve věci kanalizace Dolní Lutyně Ing. Marián Franko, investiční technik, Tel.: 552 301 293


V Dolní Lutyni dne 3.7.2018

_____________________________________________________________________

Kanalizace Dolní Lutyně

 

Vážení občané,

během prosince bude rozeslána opakovaná výzva s žádostí o určení místa napojení na plánovanou kanalizaci těm z Vás, kteří v první výzvě nereagovali.

Přílohou dopisu bude opět letecký snímek nemovitosti s katastrální mapou, do kterého ručně zakreslete předpokládanou trasu kanalizační přípojky, která spojí všechny současné vývody splaškových vod z Vašeho domu s přípojnou kontrolní šachticí a zapište rovněž přibližnou hloubku vyústění splaškových vod z domu.

Pokud nebudete reagovat na naši opakovanou výzvu, budeme oprávněně předpokládat, že si povolení na stavbu přípojky a její realizaci budete hradit na své náklady.

Pro bližší informace je Vám k dispozici Ing. Kajetán Raut v kanceláři v přízemí budovy obecního úřadu každé úterý 08.00-12.00, 13.00-15.00 hod. a středu od 08.00-12.00, 13.00-17.00 hod., tel. 730 521 442.


Děkujeme za součinnost.

V Dolní Lutyni dne 24.11.2017

_____________________________________________________________________


Vážení občané,

v průběhu měsíce října a listopadu bude na území obce probíhat geologický průzkum pro stavbu kanalizace. Průzkum bude spočívat především v provádění vrtů v místech budoucích staveb čerpacích stanic.

 

V Dolní Lutyni dne 12.10.2017

_____________________________________________________________________

Vážení občané,
v následujících týdnech budeme průběžně do schránek zasílat informativní dopis těm z Vás, u kterých předpokládáme, že by bylo možné se do plánované kanalizace připojit. Budeme od Vás potřebovat informaci, kde je pro vás nejvhodnější umístit přípojnou šachtici. Umístění přípojné šachtice je z pohledu budoucího napojení velmi důležité. Její stavbu bude financovat obec. Dodatečné napojení nemovitosti bez přípojné šachtice na stoku kanalizace se provádí už jen na žádost a náklady vlastníka domu. Pokud je stoka kanalizace umístěna v hlavní komunikaci, je dodatečné zhotovení přípojné šachtice nákladné. Věnujte proto zaslanému dopisu náležitou pozornost.
V přiložené situaci, na které bude letecký snímek Vaší nemovitosti s katastrální mapou, zakreslete předpokládanou trasu přípojky. Zohledněte přitom vaše stávající přípojky vody, plynu a elektřiny tak, aby byla dodržena vzdálenost alespoň 0,5 m u vody a elektřiny a 1 m u plynu. Pokud budete mít přípojku umístěnou ve vzdálenosti menší než 2 m od hranic se sousedním pozemkem, počítejte v budoucnu s nutností získání souhlasu majitele vedlejší parcely a také všech kdo mají k pozemku věcné nebo jiné právo.  V takovém případě pak souhlas se stavbou vaší přípojky musí dát např. i banka, pokud je pozemek zastaven kvůli hypotékám, nebo majitel věcného břemene. Povolení přípojky se tím pak značně komplikuje.
Při návrhu přípojky nezapomeňte propojit všechny vyústění splaškových vod z vašeho domu. Hlavní je vždy vyústění, které máte nyní do septiku, ale můžete mít také další vyústění z domu, které je nyní napojeno do kanalizace, která vede do volné výustě do blízkého potoku nebo lesa. Pro připojení ke kanalizaci můžete využít trasu skrze stávající septik a to tak, že v budoucnu při připojování probouráte septikem kanalizační rouru a napojíte ji na stávající vyústění, které je v septiku. Současně s připojením septik vyčerpáte a již pro splaškovou vodu využívat nebudete. Napojení přes přepad septiku tak, že septik bude stále funkční, není možné. Rovněž nelze do kanalizace napojit dešťové vody. V některých případech může umístění septiku za domem znemožňovat kvůli spádovým poměrům napojení na přípojnou šachtici před domem a je nutné v domě kanalizaci rekonstruovat a udělat nové vyústění. I tuto možnost berte v úvahu při plánovaní budoucí přípojky na kanalizaci.
Vámi zakreslená přípojka projde následně kontrolou u projekční kanceláře. Pokud bude nutné její trasu výrazněji změnit, zkontaktujeme se s vámi a návrhy projednáme.
Proto Vás v přiloženém formuláři žádáme o sdělení kontaktních údajů, především telefonního čísla nebo e-mailu a rovněž adresu pro případ, že se vaše korespondenční adresa liší od trvalého pobytu, který máte uveden v občanském průkazu.
Vyplněné informace pak do 14 dnů od obdržení dopisu doručte obecnímu úřadu nebo elektronicky (postačí kvalitní foto snímek pořízený např. mobilním telefonem) na adresu: raut@dolnilutyne.org. Podklady Vám rovněž na vyžádání můžeme zaslat elektronicky. Žádost o zaslání pošlete na adresu raut@dolnilutyne.org. Do předmětu zprávy uveďte čp. nemovitosti, které se přípojka týká.
Pro bližší informace k projektu odkanalizování obce Dolní Lutyně je Vám k dispozici Ing. Kajetán Raut v kanceláři v přízemí budovy obecního úřadu každé úterý 08.00-12.00, 13.00-15.00 hod. a středu od 08.00-12.00, 13.00-17.00 hod., tel. 730 521 442.
 

Vzor informativního dopisu a přílohy
 

V Dolní Lutyni dne 22.6.2017

_____________________________________________________________________

Na základě zpracované studie začaly projekční práce na zhotovení dokumentace pro stavbu kanalizačního systému v Dolní Lutyni. V dokumentaci musí být zakresleno i umístění přípojných (revizních) šachtic, do kterých budou napojovány jednotlivé nemovitosti. Kanalizační stoky budou převážně pokládány do tělesa místních komunikací a pozemků obce. Přípojné šachtice budou umísťovány na hranicích pozemků vlastníků nemovitostí. Pro rozsáhlost administrativních úkonů a stálý styk s občany posiluje obec s účinností od 1. června investiční úsek obecního úřadu. Na dobu nezbytně nutnou bude administrativní práce spojené s kanalizací zajišťovat externí investiční technik Ing. Kajetán Raut. Občanům bude k dispozici v kanceláři v přízemí budovy obecního úřadu (místnost vpravo u schodů do patra). V současné době bude pro kontakt s občany vyhrazena doba:

úterý od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hod.

středa od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod.

Dotazy je možno zasílat na emailovou adresu: raut@dolnilutyne.org nebo se s Ing. Kajetánem Rautem kontaktovat telefonicky na čísle: 730 521 442

 

Postupem času může být dle potřeby a předchozím uvědomění veřejnosti úřední doba upravována.  

 

Kanalizační přípojky
Kanalizační přípojkou se rozumí takové potrubí, které spojuje  rodinný dům( nikoli přes septik !) s přípojnou šachticí. Trasy kanalizačních stok a z toho vyplývající možné napojení jednotlivých rodinných domů mohou občané zjistit nahlédnutím do návrhu kanalizačních tras v kanceláři Ing. Kajetána Rauta. Majitelům nemovitostí, u kterých lze předpokládat napojení na kanalizační systém, bude postupně zasílán dopis, který bude obsahovat potřebné informace a snímek  nemovitosti z katastrální mapy pro nutné zakreslení trasy kanalizační přípojky a dalších údajů.


V Dolní Lutyni dne 12.6.2017

 

_____________________________________________________________________

Pozvánka na setkání s občany Kanalizace obce
Datum: 10.4., 12.4., 24.4. 10.05.2017

Zveme občany na setkání s vedením obce, která se budou konat v jednotlivých částech obce vždy od 16 hodin ve dnech:

10. dubna, pondělí,     holubářská klubovna na Zbytkách
12. dubna, středa,       zasedací místnost obecního úřadu
24. dubna, pondělí,     hasičská zbrojnice Nerad
10. května, středa,       kulturní dům Věřňovice


Program:

1. Kanalizace obce
2. Investiční záměry obce
3. Diskuze

V Dolní Lutyni dne 23.3.2017

_____________________________________________________________________

Vážení občané,

v loňském roce  byla uvedena do provozu nová kanalizační síť ve Věřňovicích. Odkanalizování obce bude dále pokračovat postupným budováním kanalizace v Dolní Lutyni. Při zadávání projektu vychází obec z těchto zásad.
1.    Uplatňovat gravitační kanalizaci všude tam, kde to členitost terénu dovoluje.
2.    Vybrané kanalizační stoky dimenzovat tak, aby se dále mohly napojovat i ty části obce, které se v 1. etapě nebudou moci napojit.
3.    Kanalizační stoky ukládat do tělesa místních komunikací.

Nejbližším krokem, který obec musí pro kanalizaci učinit, je vypracování projektu pro vydání územního rozhodnutí, které je podmínkou podání žádosti o dotaci z fondů EU.

Stoky kanalizační sítě v Dolní Lutyni budou převážně umísťovány do tělesa místních komunikací. Některé úseky těchto cest jsou však v soukromém vlastnictví. Zákonná podmínka stanoví, že žádná liniová stavba, mezi kterou kanalizace patří, nemůže být zahájena bez vyjasnění majetkových vztahů. Vedení obce ještě před zadáním projektu bude vstupovat do jednání s majiteli příslušných parcel. Pro řešení zmíněných majetkových vztahů přichází v úvahu zejména darování pozemku v potřebném rozsahu nebo věcné břemeno ve prospěch obce. Obec při těchto jednáních očekává od majitelů pozemků vstřícnost, zejména s ohledem na skutečnost, že kanalizace zvýší cenu nemovitostí.


V Dolní Lutyni dne 15.3.2017

Vedení obce

 

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.