A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

Knihovní řád

Místní knihovna v Dolní Lutyni se podílí na naplňování práva na rovný a neomezený přístup občanů k informacím, vzdělání a ke kulturním hodnotám bez jakéhokoliv omezení ve smyslu jazykovém, etnickém, náboženském, ekonomickém, kulturním, vzdělanostním či věkovém.

A. Práva a povinnosti uživatele
1. Uživatelem knihovny se stává občan nebo právnická osoba zaregistrováním a vydáním průkazu uživatele, případně využíváním doplňkových služeb, při kterých vydání průkazu uživatele není potřebné.
2. Registrovaným uživatelem se může stát každý občan České republiky i osoba bez státní příslušnosti, po předložení občanského průkazu, příslušník jiného státu po předložení pasu, děti do 15 let jen s písemně stvrzeným souhlasem rodičů nebo jejich zákonných zástupců, právnická osoba po vyplnění přihlášky (opatřené podpisem ředitele s razítkem) a předložení občanského průkazu pracovníka pověřeného stykem s knihovnou.
Všechny kategorie uživatelů jsou povinny zaplatit vždy příslušný registrační poplatek.
Při registraci obdrží uživatel průkaz, kterým se prokazuje při každé návštěvě knihovny. Průkaz uživatele je nepřenosný a uživatel zodpovídá za každé jeho zneužití.
Při poškození nebo při ztrátě průkazu zaplatí uživatel poplatek za vystavení duplikátu.
3. Uživatel je povinen:
a) prohlédnout si ve vlastním zájmu vypůjčená díla a každé případné poškození ihned ohlásit pracovníkovi knihovny. Neučiní-li tak, ponese zodpovědnost za každé poškození, které bude při vrácení zjištěno, a bude povinen uhradit knihovně náklady na opravu nebo náhradu díla.
b) zacházet s vypůjčenými díly šetrně, nevyjímat je z obalů, nevpisovat do nich poznámky, nepodtrhávat části textů, nevystřihovat a nevytrhávat listy, nepoškozovat čárový kód, chránit je před poškozením, ztrátou a krádeží a vrátit je do knihovny ve stanovené lhůtě 1 měsíc.
c) oznámit knihovně neprodleně všechny změny v údajích, které jsou evidovány na přihlášce uživatele.
d) vynesení kterékoliv knihovní jednotky z fondu knihovny bez příslušného záznamu ve výpůjčním protokolu je pokládáno za zcizení.

4. Registrovaným uživatelem přestává být:
a) kdo si neobnoví registraci a nezaplatí příslušné registrační poplatky do jednoho roku od přerušení půjčování.
b) kdo poškodí nebo nevrátí vypůjčené knihovní jednotky nebo jinak způsobí knihovně škodu a nenahradí ji.
c) kdo vážně poruší nebo soustavně nedodržuje knihovní řád.

B. Knihovna poskytuje tyto služby
1. Služby pouze registrovaným čtenářům:
a) absenční a prezenční půjčování dokumentů (knih a časopisů)
b) bibliografické, informační, poradenské a rešeršní služby
c) MVS
2. Služby, pro které není potřebné vydávat průkaz uživatele:
a) Propagační služby
aa) kulturní akce knihovny (včetně prodejních)
ab) prodej knih, časopisů
ac) www stránky knihovny
b) Informační a elektronické služby
ba) přístup na Internet
bb) konzultační služba
bc) lokálně informační služba- zajišťování a informace o dostupnosti fondu
3.Výpůjční služby
 a) Výpůjční lhůta je u knih a periodik jeden měsíc, vedoucí knihoven mají pro lepší využití požadavků knihovního fondu většího počtu čtenářů, právo zkrátit výpůjční lhůtu u vybraných titulů nebo oborů knihovního fondu a rozhodnout o případném omezení půjčování některých druhů či částí knihovního fondu.
b) po uplynutí stanovené výpůjční lhůty si může uživatel vypůjčit totéž dílo znovu, nežádá-li jej uživatel jiný.
c) o prodloužení výpůjční lhůty musí uživatel požádat před uplynutím (osobně, telefonicky, mailem, přes ICQ nebo písemně), pokud chce prodloužit výpůjční lhůtu potřetí, musí dílo předložit ke kontrole.
d) po uplynutí stanovené výpůjční lhůty si může uživatel vypůjčit totéž dílo znovu, viz bod 3b.
e) k zapůjčení označených děl knihovníkem, je uživatel povinen vyplnit a podepsat předepsaný tiskopis.
f) žádá-li uživatel dílo, které není ve fondech MK, zprostředkuje knihovna jeho vypůjčení podle platných zásad meziknihovní výpůjční služby. Uživatel pak musí bezpodmínečně dodržet stanovené výpůjční podmínky a řídit se  pokyny knihovníka.
g) absenčně se nepůjčují poslední čísla běžného ročníku časopisů.
h) z důvodů lepší ochrany dokumentů může knihovník vymáhat zálohu na vypůjčené dokumenty ve výši 80 % z pořizovací ceny u těch uživatelů, u nichž již bylo vrácení vypůjčených děl vymáháno prostřednictvím soudního řízení.
4. Služby čítáren a studoven:
a) Práva a povinnosti uživatelů ve studovnách
aa) uživatel má právo užívat ve studovnách volně přístupné fondy, příruční knihovny a vyložené časopisy.
ab) uživatel je povinen předložit všechny použité a studované dokumenty k řádné evidenci prezenčních výpůjček
ac) za děti zodpovídají rodiče
b) Přístup do studovny
ba) přístup do studovny je povolen na průkaz uživatele
bb) uživatelé jsou povinni chovat se ve studovně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny vyvěšenými ve studovně i pokyny pracovníka knihovny.
bc) uživatelé mohou ve studovně používat jen takové psací potřeby, které nemohou způsobit poškození knihovních fondů. Do prostor studovny se nesmějí vnášet potraviny.
bd) uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve studovně. Přenosné elektrické přístroje pro práci s textem je možno používat pouze se souhlasem pracovníka vykonávajícího službu ve studovně. Odběr proudu z elektrické rozvodné sítě může výjimečně povolit pověřený pracovník knihovny.
be) ve studovně je zakázáno kouřit a používat alkohol a jiné omamné prostředky.
c) Obsazování míst ve studovně
ca) uživatel má právo užívat jen jedno pracovní místo
cb) jestliže jsou ve studovně obsazena všechna místa, nemůže se v ní uživatel zdržovat a čekat na uvolnění místa. Stejně není dovoleno, aby uživatel rezervoval místo pro jiného nepřítomného uživatele, nebo se vzdálil na dobu delší, než stanoví oznámení ve studovně.
5. Pokyny pro využívání výpočetní techniky
a) uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům, než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce je přesně vymezen na počítačovém pracovišti.
b) uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.
c) uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
d) uživatel nesmí žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoliv způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tyto skutečnosti neprodleně ohlásit. Uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku, např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.
e) uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
f) provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické softwarové údržby sítě, případně z jiných technických důvodů.
g) získané informace a data ( v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
h) uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné

C. Poplatky
1. Registrační poplatky:
a) uživatel je povinen zaplatit každoročně registrační poplatky v takové výši, kterou stanoví platný ceník poplatků, který je přílohou platného knihovního řádu MK.
b) nárokuje-li uživatel placení snížených registračních poplatků v kategorii studující nebo důchodce, je povinen předložit náležité a průkazné potvrzení.
2. Upomínky a poplatky z prodlení:
a) kdo vypůjčená díla nevrátí ve stanoveném termínu, zaplatí poplatek z prodlení. Nevrátí-li vypůjčená díla do jednoho týdne po uplynutí výpůjční lhůty, bude uživatel písemně upomenut 1. upomínkou, po dalších dvou týdnech 2. upomínkou, po dalších dvou týdnech upomínkou třetí a po dalších dvou týdnech upomínacím dopisem.
Zůstanou-li tyto upomínky bez účinku, bude knihovna vymáhat vrácení děl prostřednictvím soudního řízení.
b) o zaplacení upomínacích poplatků bude každému uživateli vydána stvrzenka.
3. Náhrady škod a ztrát:
a) ztrátu nebo poškození knihovní jednotky je uživatel povinen ihned oznámit ve lhůtě, stanovené knihovnou, nahradit způsobenou škodu podle pokynů knihovny, tím že:
- dodá nepoškozený exemplář téhož titulu a vydání
- dodá vázanou xerokopii téhož titulu a vydání
- dodá týž titul v jiném hodnotném vydání
- finančně uhradí ztracený dokument ve výši nákupní ceny nebo poškozený exemplář na základě odborného odhadu jeho hodnoty pracovníkem knihovny
b) v případě poškození nebo ztráty části vícedílné publikace je uživatel povinen dát náhradou stejné vydání chybějící části díla nebo nahradí hodnotu díla celého.
c ) ve všech případech nahradí uživatel knihovně poplatek za manipulační úkony, spojené s uvedením knihovní jednotky do výpůjčního procesu. Výše manipulačních poplatků je uvedena v ceníku poplatků a služeb, který je přílohou platného knihovního řádu MK.
d) uživatel je povinen nahradit veškeré náklady, které knihovně vznikly v souvislosti se ztrátou nebo poškození knihovní jednotky. Pokud se knihovna s uživatelem nedohodne, rozhodne o způsobu i výši náhrady soudní řízení.
4. Registrace uživatele
Při registraci občanů států Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska knihovna ověřuje základní identifikační údaje čtenáře dle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání osobní totožnosti, Po občanech výše zmíněných států není možné při registraci požadovat povolení k trvalému či přechodnému pobytu.

D. Závěrečné ustanovení
1. podpisem přihlášky, prostudováním knihovního řádu a získáním platného čtenářského průkazu získá registrovaný uživatel právo využívat všech služeb knihovny, uvedených v knihovním řádu a zavazuje se plnit ustanovení tohoto knihovního řádu i další pokyny pracovníků knihovny. Uživatelé služeb uvedených v bode B2 jsou povinni řídit se pokyny pracovníků knihovny.
2. Uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně (zápisem do knihy přání a stížností) nebo přímo Osvětové besedě.
3. Výjimky z ustanovení tohoto knihovního řádu může v závažných případech povolit Osvětová beseda.
4. Tento knihovní řád nabývá účinnosti  dnem 1.1. 2011. Tímto knihovním řádem se ruší všechny předcházející.

 Místní knihovna Dolní Lutyně a Osvětová beseda Dolní Lutyně
Dne 1.1.2011

 

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.