A A A
A A
O
Obec Dolní Lutyně

Informace ke stavbě soukromé části kanalizační přípojky v rámci stavby kanalizace obce etapa 1A

Vážení občané,
někteří z vás využili přítomnosti stavební firmy, která realizovala odbočná místa na nově vybudovaných stokách v rámci výstavby kanalizace etapa 1A a nechali si již realizovat svou soukromou  část kanalizační přípojky. Připomínáme informace, které vám byly sděleny při předání stavební dokumentace a v pokynech vytištěných v dokumentaci:


Územní souhlas vás opravňuje k zahájení realizace stavby. Tu si můžete zajistit dodavatelsky nebo svépomocí. V obou případech si prosím pečlivě nastudujte všechny části dokumentace, především dokladovou část obsahující závazná stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Jejich podmínky je nutno při realizaci stavby dodržet. Při realizaci stavby přípojky proveďte detailní fotodokumentaci postupu prací a pohledů na vedení kanalizace před zasypáním.


Územní souhlas pozbyde svou platnost, pokud stavbu nezahájíte do dvou let od jeho vydání.  Po zahájení stavby není nutné již platnost územního souhlasu prodlužovat.


Upozorňujeme na skutečnost, že kanalizace, do které se budete napojovat, je ve fázi výstavby. Možnost napojování přepokládáme v březnu 2024. O možnosti vypouštět své splaškové vody do kanalizace budete informováni na internetových stránkách obce a v dolnolutyňských novinách. Do té doby nesmíte do kanalizace vypouštět odpadní vody.


V případě dalších dotazů se obraťte na obecní úřad.

Kontaktní osobou v záležitosti kanalizačních přípojek je :
Ing. Marián Franko
E-mail: franko@dolnilutyne.org
Telefon: 552 301 293, 734 788 733
po, st: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Mimo úřední dny po předchozí telefonické domluvě.

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.