A A A
A A
Obec Dolní Lutyně

Informace k napojování na nově vybudovanou kanalizaci v obci

Vážení občané,


obec Dolní Lutyně vybudovala v r. 2023 v rámci etapy 1A. splaškovou kanalizaci pro možnost odvedení splaškových vod z nemovitostí. Provozovatelem kanalizace je společnost SmVaK Ostrava a.s. Obec rovněž zajistila vybudování odbočných (přípojných) míst, projektové dokumentace a povolení kanalizačních přípojek.

Abyste se mohli napojit do nově vybudované splaškové kanalizace, potřebujete podat žádost na SmVaK Ostrava a.s. o zřízení kanalizační přípojky a k ní doložit:

•    vyplněný formulář Žádost o zřízení kanalizační přípojky (www.smvak.cz  -  Zákazníci - Dokumenty ke stažení)
•    kopii povolení vydaného stavebním úřadem (územní souhlas nebo rozhodnutí) *
•   doklad o vlastnictví nemovitosti (podle zákona o vodovodech a kanalizacích je odběratelem vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci). Internetový výpis z katastru* je dostačující. Na zákaznické centrum by se měly dostavit osoby uvedené na listu vlastnictví z důvodu, že při podání žádosti se současně sepisuje nová smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod.
*(kopii územního souhlasu a internetový výpis z katastru Vám dodatečně vyhotovíme na obecním úřadě v úřední dny kancelář č. 2 a 1, originál územního souhlasu si prosím přineste na úřad)

Řádně vyplněnou žádost o zřízení kanalizační přípojky s výše uvedenými doklady doručte prosím na Zákaznické centrum (ZC) společnosti SmVaK Ostrava a.s. kontakty:
 ZC Karviná, ul. Fryštátská 238/47, 733 01 Karviná – Fryštát, tel. 596 313 828, 800 292 400,
 ZC Ostrava, ul. 28. října 1235/169 Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, tel. 596 697 220, 800 292 400. Žádost můžete podat i elektronicky na adresu smvak@smvak.cz, příp. na info@smvak.cz

Upozornění:
K objednání se k osobní návštěvě využijte rezervační systém SmVaK Ostrava a.s., který najdete na www.smvak.cz, v sekci ZÁKAZNÍCI, ve složce REZERVACE SCHŮZKY. Objednat se můžete i přes bezplatnou zákaznickou linku, tel. 800 292 400

Realizace kanalizační přípojky:

1.    Realizaci si zajišťují na vlastní náklady občané (vlastníci nemovitostí)

2.    Do kanalizace pro veřejnou potřebu je povoleno odvádět pouze vody splaškové.  Je zakázáno napojovat přepad ze septiku, vody dešťové ze svodů střech a zpevněných ploch, vody drenážní, podzemní a podobně.

3.    Při realizaci zakreslete skutečné provedení kanalizační přípojky liší-li se od projektové dokumentace.

4.    Před zásypem potrubí kanalizační přípojky přizvěte zástupce společnosti SmVaK Ostrava a.s. ke kontrole provedených prací, popř. po předchozí dohodě (tel. 596 317 962) je možné poslat fotky z realizace na e-mail: kanalizaceka@smvak.cz. Technik na místě s vámi sepíše protokol o napojení, zároveň si odsouhlasíte stav vodoměru, ke kterému bude účtováno stočné.

5.    V případě, že došlo ke křížení veřejného vodovodu či vodovodní přípojky, je nutné přizvat také zástupce střediska vodovodů (kontakty najdete ve stanovisku SmVaK k projektové dokumentaci kanalizační přípojky)

6.    Žumpu nebo septik nechte vyvézt odbornou firmou, uchovejte si doklady o vývozu po dobu 2 let. Je zakázáno odčerpat obsah žumpy nebo septiku do kanalizace!

Likvidace odpadních vod se řídí zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). Zneškodňování odpadních vod prostřednictvím septiku, žumpy (jímky) již není možné a je vyžadováno napojení na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. Pro obec je z důvodu splnění podmínek dotace nutné, aby se občané napojili na kanalizaci co nejdříve.

V případě dalších dotazů se obraťte na obecní úřad.

Marián Franko
franko@dolnilutyne.org
tel.: 552 301 293.
kancelář č. 2

Informace k napojování na nově vybudovanou kanalizaci v obci 0
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under Čtení textu nahlas - plugin

Copyright © Obec Dolní Lutyně  |  Created by Webli.